{"total":403,"stores": [ { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Toàn Vy - 097 598 3126", "web_address":" Bố Hạ, Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7427.168067654897!2d106.19587537373681!3d21.44558899309616!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135402d93a870b9%3A0xc5f6eae653d1af2c!2zdHQuIELhu5EgSOG6oSwgSMO0zIBuZyBLecyALCBC4bqvYyBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567153363034!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENYENTHE","province_code":"BACGIANG"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Toàn Huy - 096 671 2145", "web_address":" 370 Thanh Xuân, Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2147.3697507915504!2d106.38258508001265!3d21.300976279825434!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313565c855555555%3A0x2f1f8ad6936dfda8!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgxJBp4buHbiB04butIE3huqFuaCBDxrDhu51uZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567153879552!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENLUCNGAN","province_code":"BACGIANG"}, { "name":"Công ty TNHH Thiết bị may mặc Sáng Giang - 036 202 3303", "web_address":" Xóm Trại Ngò,Thôn Toàn Thắng,Xã Lão Hộ,Yên Dũng,Bắc Giang ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.906443879747!2d106.28458111465316!3d21.27517058586542!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356e4579c51e83%3A0x75553413785717c5!2zQuG7h25oIHjDoSB4w6MgTMOjbyBI4buZ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567155292834!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENYENDUNG","province_code":"BACGIANG"}, { "name":"Công ty TNHH Máy May Công nghiệp Trường Sơn - 098 710 8086", "web_address":" Số nhà 31,Thanh Niên,Dĩnh Kế,Bắc Giang ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.995109093936!2d106.20775221465315!3d21.27166118586727!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356d9e5d2fded3%3A0x1444b4b050810e8e!2zVGhhbmggTmnDqm4sIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567155642282!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHPHOBACGIANG","province_code":"BACGIANG"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Quang Thiệp - 0333 182 691", "web_address":"Ph ố Viêng, Từ Sơn, Bắc Ninh ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3721.548353411675!2d105.9774767146504!3d21.130565085943246!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135087ce1a29105%3A0xa85a5d20679b1165!2zVmnhu4FuZyBCLCBUeC4gVOG7qyBTxqFuLCBC4bqvYyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567155895613!5m2!1svi!2s ","district_code":"THIXATUSON","province_code":"BACNINH"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Thiết Cương - 091 231 5576", "web_address":"Ph ố Viêng, Từ Sơn, Bắc Ninh ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3721.548353411675!2d105.9774767146504!3d21.130565085943246!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135087ce1a29105%3A0xa85a5d20679b1165!2zVmnhu4FuZyBCLCBUeC4gVOG7qyBTxqFuLCBC4bqvYyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567155895613!5m2!1svi!2s ","district_code":"THIXATUSON","province_code":"BACNINH"}, { "name":"Máy Khâu Nguyễn Văn Thắng - 0982941480", "web_address":" Số nhà 1 ,Xóm Già Khu 3,Thị cầu,TP Bắc Ninh,T Bắc Ninh ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7439.876336604807!2d106.08329757371763!3d21.194615093634766!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350c40e082f6a7%3A0xbb36286db1f2e2bd!2zVGjhu4sgQ-G6p3UsIFRwLiBC4bqvYyBOaW5oLCBC4bqvYyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567156551434!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Viết Nguyện - 098 326 4772", "web_address":" An Quang, Lãng Ngâm, Gia Bình, Bắc Ninh ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29783.21908312288!2d106.12541186055861!3d21.076560602223466!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350aa68c5f9eeb%3A0xbd75b813f7636de2!2zTMOjbmcgTmfDom0sIEdpYSBCw6xuaCwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567217263567!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENGIABINH","province_code":"BACNINH"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Đức Lợi - 097 884 0002", "web_address":" Thôn Ngọc Thượng,Xã Phúc Hòa,H Lương Tài,Bắc Ninh ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.5963684681174!2d106.25866621464894!3d21.048830385987454!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359de4d4fd514f%3A0xb772e4df704ee43!2zTmfhu41jIFRoxrDhu6NuZywgUGjDuiBIb8OgLCBMxrDGoW5nIFTDoGksIELhuq9jIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567217555718!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENLUONGTAI","province_code":"BACNINH"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Minh Quân - 096 383 1731", "web_address":" Cầu Sộp, Cánh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29782.10248128357!2d106.01364681056538!3d21.082133552030548!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a7628580c2eb%3A0xea44a9fc5ea9126e!2zQ-G6o25oIEjGsG5nLCBUacOqbiBEdSwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567217737153!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENTIENDU","province_code":"BACNINH"}, { "name":"Cửa hàng Máy khâu Phúc Hà - 0969516533", "web_address":" Nam Dương,Ứng Hòa,Hà Nội ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7464.987979051781!2d105.75142257367987!3d20.690155644730922!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313434e139ac2117%3A0xc734e95e5651a96e!2zTmFtIETGsMahbmcsIOG7qG5nIEjDsmEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567217885588!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENUNGHOA","province_code":"HANOI"}, { "name":"Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Thương Mại Minh Thu - 098 918 6560", "web_address":" 53 Phố Nguyễn Thái Học,Điện Biên,Đống Đa, Hà Nội ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.089765077988!2d105.83848131464853!3d21.02909398599817!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab982993091b%3A0xf41522dd1fcdd864!2zNTMgUGjhu5EgTmd1eeG7hW4gVGjDoWkgSOG7jWMsIFbEg24gTWnhur91LCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567218470167!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUANBADINH","province_code":"HANOI"}, { "name":"Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Biển Xanh - 0983 686 109", "web_address":" 723 Nguyên Văn Linh, Long Biên, Hà Nội ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.0703239715967!2d105.91295001464852!3d21.029871985997737!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a919647a89fb%3A0xd08936c7dae6aa27!2zNzIzIE5ndXnhu4VuIFbEg24gTGluaCwgVFQuIFPDoGkgxJDhu5NuZywgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567219324946!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Tùng Lộc - 096 320 6996", "web_address":" Phố Guột, Phúc Tiến, Phú Xuyên, HN ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3731.7413549062767!2d105.90932131464278!3d20.72072498616608!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c9d781ddc685%3A0xe2f97a03a1505fe0!2zUGjhu5EgR3Xhu5l0IC0gUUwxQQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567219467865!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Phong Hiền - 0969999529", "web_address":" 319 Thạch Bích, Thanh Oai, HN ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3727.0362924534793!2d105.75845401464636!3d20.910859486062396!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31344d42c570627d%3A0x7486b7b26e95af3a!2zxJBp4buHbiBtw6F5IHhhbmggQsOtY2ggSMOyYQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567219600431!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENTHANHOAI","province_code":"HANOI"}, { "name":"Công ty cổ phần đào tạo và xuất khẩu lao động EUROPA - 098 200 7111", "web_address":" 22 Đường Hoa Sữa 7, KĐT Vinhome Riverside, P Phúc Lợi, Q Long Biên ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14894.639171968325!2d105.90678682503955!3d21.04629432582022!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a9076aed9a9f%3A0x61ae20c85b99067f!2zS2h1IMSRw7QgdGjhu4sgVmluaG9tZXMgUml2ZXJzaWRlLCBQaMO6YyBM4bujaSwgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567219784957!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Long Oanh - 0969 999 529", "web_address":" 461 Thôn Mui, Thạch Bích, Thạch Oai, Hà Nội ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14907.609120257568!2d105.74434156703526!3d20.91625081859056!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31344d5c00000001%3A0x617976682883ca3e!2zQ8O0bmcgVHkgVE5ISCBD4butYSBOaOG7sWEgQW5oIFBoxrDGoW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567219970125!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENTHANHOAI","province_code":"HANOI"}, { "name":"Công ty Cổ Phần TOPTEK - 094 643 1619", "web_address":" 11 TT 4.1 khu Công Nghiệp Ao Sào, Tân Mai, Hoàng Mai HN ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.4464508394226!2d105.8503149146475!3d20.974733686027644!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac4786bced5f%3A0x3c28794b1f5f0247!2zxJDGsOG7nW5nIEFvIFPDoG8sIFRo4buLbmggTGnhu4d0LCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567220263052!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Lương Trung - 0979 604 608", "web_address":" Lô 1 Cầu Dừa, Thường Tín, Hà Nội ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3727.9518931599637!2d105.86627021464567!3d20.87398918608244!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135b22eeb268717%3A0xc05320e114ae0673!2zUGjDsm5nIEtow6FtIDMxNyBD4bqndSBE4burYQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567220407027!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENTHUONGTIN","province_code":"HANOI"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Nhật Minh - 0984 626 119", "web_address":" 66 đường 16, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, HN ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29758.01749085167!2d105.83491736071113!3d21.20200119788957!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313503dd7d6d4531%3A0x22b0b829f7b1d657!2zUGjhu6cgTOG7lywgU8OzYyBTxqFuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567220639579!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Như Hoa - 090 406 2677", "web_address":" Cụm 9, Ngọc Tảo, Phúc Thọ, HN ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29778.69850415238!2d105.58563936058597!3d21.099114101442975!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134578d2080ed3d%3A0xd0640decd82fe46a!2zTmfhu41jIFThuqNvLCBQaMO6YyBUaOG7jSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567220815391!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENPHUCTHO","province_code":"HANOI"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Thảo Tuyền - 0978 776 814", "web_address":" 524 Thạch Bích, Thanh Oai, HN ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7453.797734743812!2d105.75677627369659!3d20.916388094237156!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31344d5dce9fedb9%3A0x3c4a888a8c0140a5!2zVGjhuqFjaCBCw61jaCwgQsOtY2ggSMOyYSwgVGhhbmggT2FpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567220922535!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENTHANHOAI","province_code":"HANOI"}, { "name":"Công ty TNHH Thiết bị Ngành May Minh Toản - 093 689 1978", "web_address":" số 334,Đ Nguyễn Văn Linh,Tổ 17,P.Thạch Bàn,Q Long Biên ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.937456367836!2d105.90130571464863!3d21.035188385994864!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a91244e84d19%3A0x2e34b5d4c69b00fe!2zMzM0IE5ndXnhu4VuIFbEg24gTGluaCwgUGjDumMgxJDhu5NuZywgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567221175277!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"}, { "name":"Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thương mại Sơn Ninh - 0912 593 855", "web_address":" 254 Nguyễn Văn Linh,Tổ 17,P.Thạch Bàn,Q .Long Biên ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9370139554353!2d105.90127001464862!3d21.035206085994886!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a91244e84d19%3A0x1195afbbae961e2f!2zMjU0IE5ndXnhu4VuIFbEg24gTGluaCwgUGjDumMgxJDhu5NuZywgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567221315600!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Lâm Phong (Kiều Phong) - 093 699 0697", "web_address":" Thị Tứ Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29826.201405636282!2d106.35352936029845!3d20.860956059712638!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358f8b3ca045d1%3A0x52d72dafe39af43!2zSMawbmcgxJDhuqFvLCBU4bupIEvhu7MsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567221453141!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENTUKY","province_code":"HAIDUONG"}, { "name":"Công ty TNHH cơ khí Dũng Dương - 096 332 7700", "web_address":" 57/120, Chi Lăng, Nguyễn Trãi,TP Hải Dương ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.194759151403!2d106.32563551464698!3d20.94469248604401!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359b43ef801617%3A0xd1503b8163ee9079!2zNTcsIDU5LzEyMCBDaGkgTMSDbmcsIE5ndXnhu4VuIFRyw6NpLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6o2kgRMawxqFuZywgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567221708985!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHPHOHAIDUONG","province_code":"HAIDUONG"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Quân Thể - 098 333 7551", "web_address":" An Nghiệp, Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7460.7011562816415!2d106.2375998236862!3d20.7771002445406!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359404ea1a670f%3A0xf83b610e031719f8!2zQW4gTmdoaeG7h3AsIHR0LiBUaGFuaCBNaeG7h24sIFRoYW5oIE1p4buHbiwgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567223826860!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENTHANHMIEN","province_code":"HAIDUONG"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Diệu Chiến - 090 600 2583", "web_address":" Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14910.62187219712!2d106.19835272499132!3d20.885932727212907!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313599d49bbd92d7%3A0x8b04f631d5719f6e!2zVMOibiBWaeG7h3QsIELDrG5oIEdpYW5nLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567223963398!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENBINHGIANG","province_code":"HAIDUONG"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Mừng Thịnh - 098 749 8576", "web_address":" Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14907.049904957843!2d106.12735772500207!3d20.92187372690016!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a2929f461b29%3A0x8fe9284dc844a802!2zTWluaCDEkOG7qWMsIE3hu7kgSMOgbywgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567224144383!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENMYHAO","province_code":"HUNGYEN"}, { "name":"Công ty TNHH Máy may Thương Trung Phát - 098 462 1132", "web_address":" Sài phi, Minh đức, Mỹ hào, Hưng Yên ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.7687970268353!2d106.12597701464654!3d20.921619536056564!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a2ee0ce6a43d%3A0x94acdc7478414d88!2zU8OgaSBQaGksIE3hu7kgSMOgbywgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567224311650!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENMYHAO","province_code":"HUNGYEN"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Việt Anh - 098 333 7551", "web_address":" Ql 39, Xã Liên Phương,Hưng Yên ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29867.284730378145!2d106.06021081004984!3d20.65286811698854!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c125a766c707%3A0x569a17bd496feea!2zTGnDqm4gUGjGsMahbmcsIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567224529958!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHPHOHUNGYEN","province_code":"HUNGYEN"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Sơn Hường - 0978 771 335", "web_address":" đội 3, Phương Độ, Hồng Châu,Hưng Yên ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7467.495697790041!2d106.03786156051066!3d20.63913220490135!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c6c7f4bf6435%3A0x215ebadb86441c16!2zSOG7k25nIENow6J1LCBIxrBuZyBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567224780769!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHPHOHUNGYEN","province_code":"HUNGYEN"}, { "name":"Công ty TNNH máy khâu Tiến Phát Đạt - 0982 653 430", "web_address":" Vũ Xá, Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29809.938776035244!2d106.10137531039692!3d20.942780656864446!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a25116440d85%3A0x3405bd8e78f3f47!2zRMawxqFuZyBRdWFuZywgTeG7uSBIw6BvLCBIxrBuZyBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567224996678!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYEMYHAO","province_code":"HUNGYEN"}, { "name":"Công ty TNHH Tâm Toàn Long - 0915 117 643", "web_address":" Xã Tam Thanh, H Vụ Bản, TP Nam Định ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29930.71222269866!2d106.06018765966594!3d20.327608378454602!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313675f046bf9257%3A0xd36c3a4006cea4e3!2zVGFtIFRoYW5oLCBW4bulIELhuqNuLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567225300524!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Đức Thọ - 093 634 7307", "web_address":" đường 10, Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6292.038151007846!2d106.07615401950883!3d20.330533264607244!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313675f6b029d25f%3A0x8901f03ce53fc191!2zU2hvcCBjw6EgY-G6o25oIGhvw6BuZyBnaWEgbmFtIMSR4buLbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567225515148!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENVUBAN","province_code":"NAMDINH"}, { "name":"Công Ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiếu Ngọc - 093 339 0468", "web_address":" 278 Hoàng Văn Thụ, Phường Bà Triệu, TP Nam Định ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.878158667755!2d106.1727144146374!3d20.429094586326247!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e74eda3dc4c7%3A0x5b0cbb4f76117545!2zMjc4IEhvw6BuZyBWxINuIFRo4bulLCBRdWFuZyBUcnVuZywgVFAuIE5hbSDEkOG7i25oLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567225708655!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, { "name":"Công Ty TNHH xuất nhập khẩu Máy May Hiệp Kim - 0914650668", "web_address":" 305 Trần Huy Liệu, TP Nam Định ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3739.174771289069!2d106.15703701463718!3d20.416887886332994!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e0aa1eac3d2d%3A0xc82a23d72e4c769d!2zMzA1IFRy4bqnbiBIdXkgTGnhu4d1LCBWxINuIE1p4bq_dSwgVFAuIE5hbSDEkOG7i25oLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567225900954!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Trường Hoa - 0919 057 673", "web_address":" Lam Sơn, TT Liễu Đề, Nam Định ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29951.624248209315!2d106.17071610953938!3d20.219272732298666!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31360cbd83845265%3A0x8e09769c5944d26f!2zdHQuIExp4buFdSDEkOG7gSwgTmdoxKlhIEjGsG5nLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567226049145!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENNGHIAHUNG","province_code":"NAMDINH"}, { "name":"Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Chiến - 09717 38 999", "web_address":" 59 Cao Xuân Huy, TP Nghệ An ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3780.111611272328!2d105.6722478146064!3d18.658986887328545!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce88f1b56945%3A0xbe02376bb8937bb1!2zNTkgQ2FvIFh1w6JuIEh1eSwgVmluaCBUw6JuLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmluaCwgTmdo4buHIEFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567226351473!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, { "name":"Công ty TNHH Quân Linh - 0984 766 869", "web_address":" Ngõ 50,ngách 28,Số Nhà 8,Đ.Lê Viết Thuật,Hưng Lộc,Vinh ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d12349.0871128605!2d105.70470742798813!3d18.70944443179709!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139cdefaca61fc3%3A0xfbcc2b1fd00f9f4b!2zTMOqIFZp4bq_dCBUaHXhuq10LCBOZ2hpIEzhu5ljLCBOZ2jhu4cgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567226523969!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, { "name":"Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Đức Lâm - 098 427 0127", "web_address":" Đoài,Xã Hòa Bình,Huyện Kiến Xương,Tỉnh Thái Bình ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29915.010269016137!2d106.40404675976099!3d20.408590925589234!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135fbf20b16e871%3A0xf01036f3e7f11f94!2zSMOyYSBCw6xuaCwgVHAuIFRow6FpIELDrG5oLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567226690035!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHPHOTHAIBINH","province_code":"THAIBINH"}, { "name":"Cửa Hàng Máy Khâu Thuân Thủy - 0985 429 236", "web_address":" 246 Nguyễn Du, Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3733.571649063294!2d106.32664721458197!3d20.64630960610086!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ed72285d0863%3A0xe1c18008b86a1e9e!2zMjQ2IE5ndXnhu4VuIER1LCBRdeG7s25oIEjhuqNpLCBRdeG7s25oIFBo4bulLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567239972867!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENQUYNHPHU","province_code":"THAIBINH"}, { "name":"Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Phú Thành Đạt - 0888 166 686", "web_address":" Lô 12-khu 2,xóm 3, Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14947.488838226725!2d106.360101723936!3d20.511464227898145!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135f013c4ffc5fb%3A0xf0a2cc13bf26c5bb!2zxJDDtG5nIFh1w6JuLCBUcC4gVGjDoWkgQsOsbmgsIFRow6FpIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1567240577135!5m2!1svi!2s ","district_code":"HUYENDONGHUNG","province_code":"THAIBINH"}, { "name":"Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Hương Lợi - 09123 876 95", "web_address":" 279 Lê Quý Đôn, Tổ 22, Bồ Xuyên, Thái Bình ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.3171426849735!2d106.33809261486638!3d20.452163386313543!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e529f70ea473%3A0x4f10e8caf8f848c3!2zMjc5IEzDqiBRdcO9IMSQw7RuLCBQLiBC4buTIFh5w6puLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570446760423!5m2!1svi!2s ","district_code":"BOXUYEN","province_code":"THAIBINH"}, { "name":" Cửa Hàng Máy Khâu Đức Hưởng - 098 504 0002 ", "web_address":" chợ Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3714.406226889364!2d105.87205109371891!3d21.413272197553518!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31351ed2c9022599%3A0x6c6d73ca73b72270!2zQ2jhu6MgdGjhu4sgeMOjIFBo4buVIFnDqm4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570447172959!5m2!1svi!2s ","district_code":"PHOYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, { "name":" Cửa Hàng Máy Khâu Xuân Thắng - 098 240 0969 ", "web_address":" 309A đường Thống Nhất, TP Thái Nguyên ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3710.461948051947!2d105.82290381488562!3d21.567884185708788!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135272b16423b85%3A0x985edd81153dac08!2zMzA5IFRo4buRbmcgTmjhuqV0LCBUw6JuIEzhuq1wLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVGjDoWkgTmd1ecOqbiwgVGjDoWkgTmd1ecOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570447767922!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, { "name":" Cửa Hàng Máy Khâu Tuấn Hương - 098 612 4727‬ ", "web_address":" 08 Hàn Thuyên, Ba Đình, Thanh Hóa ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.9143954331735!2d105.77667181485565!3d19.80122658667605!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f806fc20aa09%3A0xd46f658b52d07717!2zOCBIw6BuIFRodXnDqm4sIFAuIExhbSBTxqFuLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVGhhbmggSMOzYSwgVGhhbmggSG_DoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570448023540!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, { "name":" Cửa Hàng Máy Khâu Nguyễn Hùng - 091 285 3689‬ ", "web_address":" 08 Hàn Thuyên, Ba Đình, Thanh Hóa ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14127.442697877003!2d105.49512207504819!3d21.278646116839894!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f19b4b0b9eaf%3A0x7d15a452d3731ab0!2zMjHCsDE2JzQyLjAiTiAxMDXCsDMwJzQ0LjgiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570448301140!5m2!1svi!2s ","district_code":"VINHPHUC","province_code":"VINHPHUC"}, { "name":" Cửa Hàng Máy Khâu Thắng Huyền - 0098 5797 462‬ ", "web_address":" 610 Hùng Vương, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.150374409388!2d105.565247514881!3d21.305073685849308!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f023b50068df%3A0xa77c16f96c616301!2zNjEwIEjDuW5nIFbGsMahbmcsIMSQ4buTbmcgVMOibSwgVsSpbmggWcOqbiwgVsSpbmggUGjDumMsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570449002143!5m2!1svi!2s ","district_code":"VINHPHUC","province_code":"VINHPHUC"}, { "name":" Công Ty TNHH Thiết Bị Ngành May THSM - 086 9929 226‬‬ ", "web_address":" 85 Nguyễn Tất Thành, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d640.9942052237915!2d105.62219934351207!3d21.316205121182993!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134e53722761383%3A0xa6044290e731f812!2zODUgTmd1eeG7hW4gVOG6pXQgVGjDoG5oLCBLaGFpIFF1YW5nLCBWxKluaCBZw6puLCBWxKluaCBQaMO6YywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570449392222!5m2!1svi!2s ","district_code":"VINHPHUC","province_code":"VINHPHUC"}, { "name":" Cửa Hàng Máy Khâu Tú Anh - 0988 728 246‬‬ ", "web_address":" Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29776.168909311986!2d105.26286352516533!3d21.111724401008328!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31346250d25847ad%3A0xd36e840704900054!2zSG_DoG5nIFjDoSwgVGhhbmggVGjhu6d5LCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570449710643!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHTHUY","province_code":"PHUTHO"}, { "name":" Cửa Hàng Máy Khâu Bích Hằng - 098 2878 198‬‬ ", "web_address":" Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29776.168909311986!2d105.26286352516533!3d21.111724401008328!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31346250d25847ad%3A0xd36e840704900054!2zSG_DoG5nIFjDoSwgVGhhbmggVGjhu6d5LCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570449710643!5m2!1svi!2s ","district_code":"THANHTHUY","province_code":"PHUTHO"}, { "name":" Cửa Hàng Máy Khâu Tươi Đạt - 079 523 6816‬‬ ", "web_address":" 309 ĐT355, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3231.736793139811!2d106.67929629792268!3d20.79389896797954!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7051a1f226e9%3A0x536c1beca5f4177e!2zMzA5IMSQVDM1NSwgSMawbmcgxJDhuqFvLCBExrDGoW5nIEtpbmgsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570450054407!5m2!1svi!2s ","district_code":"DUONGKINH","province_code":"HAIPHONG"}, { "name":" Cửa Hàng Máy Khâu Quang Lưu - 0968 25 9757‬‬ ", "web_address":" Xóm 1 Định Hoá, Kim Sơn, Ninh Bình ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3231.736793139811!2d106.67929629792268!3d20.79389896797954!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7051a1f226e9%3A0x536c1beca5f4177e!2zMzA5IMSQVDM1NSwgSMawbmcgxJDhuqFvLCBExrDGoW5nIEtpbmgsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570450054407!5m2!1svi!2s ","district_code":"KIMSON","province_code":"NINHBINH"}, { "name":" Cửa Hàng Máy Khâu Văn Yên - 091 724 6323‬‬ ", "web_address":" TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái ","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29574.844850181205!2d104.7554968762853!3d22.093330717599137!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36ccb0bec72ff0cf%3A0x92cf5569b648f079!2zWcOqbiBUaOG6vywgTOG7pWMgWcOqbiwgWcOqbiBCw6FpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1570450518406!5m2!1svi!2s ","district_code":"YENTHE","province_code":"YENBAI"} ] }